ساختار ریشه ی گیاه

Plant Root Structure

ساختار ریشه ی گیاه چیست؟

ریشه گیاه دارای سه بخش است:

1 – ریشه اصلی گیاه

2 – ریشه های فرعی

3 – تارهای کشنده

 

ریشه اصلی گیاه چیست؟

ریشه اصلی بخشی از ریشه گیاهان است که دارای پوست کلفت و محکم هستند، بطوری که آب و ماده های

معدنی / غذایی محلول، از آنها نمی توانند بگذرند.

 

ریشه های فرعی گیاه چیست؟

ریشه های فرعی گیاهان بخشی از ریشه است که پیوسته به ریشه های اصلی  و باریکتر از آنها می باشند.

 

تارهای کشنده ریشه ی گیاه چیست؟

بخشی از ریشه ی گیاهان که آب و ماده های معدنی / غذایی را از خاک کشیده و جذب می کنند، تارهای

کشنده می نامند. این بخش از ریشه بسیار نازک – مانند نخ معمولی – و بیشتر در دو سانتیمتری نوک

ریشه های اصلی و فرعی قرار دارند. شمار آنها بسیار زیاد است و عموماً با کندن گیاه از خاک، در زمین

باقی می مانند و دیده نمی شوند.

  

زمینه نوشته پیوسته پیشین: