ساختار ساقه ی گیاه

Structure of Plant Stem

ساختار ساقه ی گیاه چیست؟

ساقه ی گیاهان دارای بخش های گوناگون است که مهمترین آنها به قرار زیر است:

1 – آوند

2 – عدسک

 

آوند چیست؟

در ساقه ی گیاهان لوله های باریکی وجود دارند که آوند نامیده می شوند.

کار مهم ساقه که هدایت و رساندن آب و ماده های معدنی به برگ ها و برگرداندن ماده های غذایی ساخته

شده از برگ ها به دیگر جاهای گیاه است، از راه همین آوندها انجام می شود. مانند نوک ریشه و ساقه به

منظور رشد طولی، گل ها به منظور تولید مثل و میوه ها به منظور اندوخته کردن ماده های غذایی.

بعضی آوندها مانند راه های یک طرفه هستند و ماده های درون خود را تنها در یک سو می برند.

هرساله در بهار شماری از آوندها در گیاهان پدید می آیند.

گونه های آوند چیست؟

آوندهای ساقه ی گیاهان دو گونه هستند:

1 – آوند چوبی

2 – آوند آبکش

 

عدسک چیست؟

اگر پوست شاخه ی جوانی از یک درخت مورد مشاهده قرار گیرد، دیده می شود که احتمالاً سبز رنگ، نرم

و  بسیار نازک است. در فاصله هایی بر روی این ساقه ها، جاهای برجسته ای دیده می شود که عدسک

نامیده شده اند.

عدسک ها سوراخ هایی هستند که به سلول های درونی ساقه پیوسته اند و گیاه از راه آنها تنفس می کند یا

آنکه بخار آب را دفع می کند.

اما اگر ساقه مُسن باشد، پوست کلفتی دارد که بیشتر تیره رنگ و ترَک خورده است. جنس این پوست کلفت

از چوب پنبه است.

این لایه ی چوب پنبه ای زنده نیست و کارش نگهداری از لایه ی زاینده ی زیرین خود است. البته

عدسک ها در این پوست های با قطر زیاد هم وجود دارند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: