Select Page

ساختار شیمیایی ماده ها

(ساختار کیمیایی چیزها / ساختار نهان مایه ی چیزها)

Chemical Structure of Matters

ساختار چیزها / ماده ها چگونه است؟

همه چیزها یا ماده هایی که در جهان هست، از مولکول ها درست شده اند. مانند آب که از مولکول های

آب درست شده است.