ساختار شیمیایی ماده ها

(ساختار کیمیایی چیزها / ساختار نهانمایه ای چیزها)

Chemical Structure of Matters

ساختار چیزها / ماده ها چگونه است؟

همه چیزها یا ماده هایی که در جهان هست، از مولکول ها درست شده اند. مانند آب که

از مولکول های آب درست شده است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: