ساختار مولکول

Structure of Molecule

ساختار مولکول چگونه است؟

 

همه مولکول ها که یک ماده / چیزی را به وجود دارد، از اتم درست شده اند.

مانند:

مولکول آب که از جمع شدن یا یکی شدن / ترکیب اتم عنصر هیدروژن  و اتم عنصر

اکسیژن به وجود می آید. گرچه هم هیدروژن و هم اکسیژن، هر دو گاز هستند، اما اگر از

هر کدام به اندازه شناخته شده،  دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ترکیب شود، مولکول

آبی درست می شود که می توان آن را نوشید.

منتها در هر قطره آب، میلیون ها از این مولکول ها وجود دارد.

 

چطور ساختار مولکول ها آشکار می شود؟

 

دانشمندان، با به کار بردن میکروسکوپ الکترونی می توانند یک مولکول را یک میلیون

بار بزرگتر کنند. از این راه، آنها پی می برند که ساختار مولکول ها چیست.

 

چطور می توان ساختار مولکول را نشان داد؟

 

بطوری که دانسته شده، دانشمندان برای نشان دادن چیزهایی که دیده نمی شوند،

نشانه ها و الگوهایی به کار می برند. از این رو، آنها برای نشان دادن مولکول ها،

نمادهای اتم ها را پهلوی هم قرار می دهند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: