ساختار گل

Flower Structure

(Structure of a Flower)

ساختار گل چگونه است؟

 

هر گل از پنج بخش اصلی درست شده است:

1 – کاسبرگ

2 – گلبرگ

3 – پرچم / پرچم گل

4 – تخمدان / تخمدان گل

5 –تخمک / تخمک گل

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: