ساعت

(زمان یک ساعت)

Hour

کمربند زمانی / منطقه زمانی چیست؟

نخست دایره ای گرداگرد زمین ترسیم می کنیم که 360 درجه دارد. هر 15 درجه از این

دایره یک کمربند زمانی خوانده می شود. پس 24 کمربند زمانی وجود دارد که اندازه /

واحد  اندازه گیری زمان می باشد و ساعت نامیده می شود.

توضیح آنکه در هر 15 درجه یک نصف النهار ترسیم می کنیم و هر قسمت از زمین که

میان دو خط نصف النهار فرار گرفته، یک کمربند زمانی یا یک منطقه زمانی نامیده

می شود.

مبدأ اندازه گیری زمان با واحد ساعت کجا می باشد؟

مبدأ ساعت از منطقه گرینویچ در لندن – پایتخت انگلستان – است که بر روی

نصف النهار صفر قرار گرفته  است و آن را نصف النهار مبدأ می نامند.

خط های کمرنگ منطقه های زمانی را در غرب و شرق گرینویچ نشان می دهند

 

بنابراین:

1 – اگر از این نقطه به سوی مشرق حرکت شود، باید در هر 15 درجه یک ساعت افزوده

شود.

2 – اگر از این نقطه به سوی مغرب حرکت شود، باید در هر 15 درجه یک ساعت کم شود.  

برای نمونه، هرگاه در گرینویچ ساعت 12 ظهر باشد، در کالیفرنیا ساعت 4 صبح است.

زیر از گرینویچ تا کالیفرنیا باید 9 منطقه زمانی را که هر یک 15 درجه است، به سمت

مغرب پیموده شود و اگر در گرینویچ ساعت 12 ظهر باشد، در مصر ساعت 2 بعد از ظهر

است. زیرا اگر بخواهیم از گرینویچ به مصر برویم باید به سمت مشرق فقط از دو منطقه

زمانی بگذریم.

بنابراین، وقتی در گرینویچ ظهر است، در نیمه دیگر نصف النهار مبدأ، واقع در طرف

دیگر زمین، نیمه شب خواهد بود.

وقتی هم که خورشید درست در بالای نصف النهار هر منطقه ای باشد، در آن جا ظهر

خواهد بود.

اختلاف ساعت چیست؟

 

همه نقاطی که در داخل یک کمربند زمانی قرار دارند، همه از لحاظ واحد ساعت با هم یکی

هستند و بنابراین، هر منطقه زمانی با منطقه زمانی کناری خود، یک ساعت اختلاف دارد.

پس:

1 –  اگر در روی زمین به سمت مشرق حرکت کنیم، از هر کمربند زمانی که بگذریم، زمان

یک ساعت به جلو می رود. برای نمونه، اگر در کمربند نخستین که مبدأ حرکت می باشد،

ساعت 10 باشد، همان لحظه در کمربندهای بعدی ساعت 11 است.

2 – اگر در روی زمین به سمت مغرب حرکت کنیم، از هر کمربندی که بگذریم، زمان یک

ساعت به عقب می رود.

اکنون که با هواپیمای جت، مسافت های زیاد اینگونه سریع پیموده می شوند، اختلاف

ساعت در نقاط مختلف جهان، بیشتر محسوس شده است. برای نمونه، می توان نیویورک

را در ساعتی معین ترک کرد و اندکی بعد در لُس آنجلس پیاده شد. همینکه مسافر به آن جا

رسید، مشاهده می شود که اختلاف ساعت میان این دو شهر چقدر محسوس است.

چرا همه نصف النهارها برای ساعت با خط های راست رسم

نمی شوند؟

بطوری که در نقشه بالا مشاهده می شود، همه نصف النهارها را برخلاف معمول با

خط های راست ترسیم نکرده اند. علت آن اینست که برخی از کشورها می خواهند که

ساعت در همه جای سرزمینشان یکسان باشد.

از این رو، نقاطی که باید در کمربند زمانی مجاور واقع شود، چون نزدیک به منطقه

زمانی دیگر است، همه را با هم داخل یک منطقه بشمار می آورند تا برای همه ساعت

یکسانی را در نظر گرفته باشند. پس به همین دلیل است که در نقشه بالا مشاهده می شود

برخی از خط های نصف النهارها کج و معوج کشیده شده اند.

برای نمونه، جورجیا، بیشتر سرزمین فلوریدا و قسمت پایین شبه جزیره میشیگان

می بایست به لحاظ کمربند زمانی در منطقه مرکزی امریکا واقع شده باشند، در حالی که

همه را جزء منطقه شرقی بشمار آورده اند.

ایالات متحده امریکا دارای چند کمربند زمانی / منطقه زمانی است؟

 

ایالات متحده امریکا از سال 1833 میلادی به چهار کمربند زمانی / منطقه زمانی تقسیم شده است.

این چهار منطقه عبارت هستند از:

1 – منطقه شرقی

2 – منطقه  مرکزی

3 – منطقه کوهستانی

4 – منطقه اقیانوس آرام

زمینه نوشته پیوسته: