ساعت شنی

Sandglass

ساختار ساعت شنی چیست؟

مقدار معینی شن که از یک محفظه شیشه ای به محفظه شیشه ای دیگر ریخته می شود،

واحد زمان محسوب می گردد.

 

گونه های ساعت شنی چیست؟

ساعت شنی از دیدگاه کاربری سه نوع می باشد:

1 – ساعت شنی

2 – ساعت شنی دریایی

3 – ساعت شنی تخم مرغ