ساقه ی گیاه

Plant Stem

(Stem of Plant)

ساقه ی گیاه چیست؟

ساقه اندامی از گیاه است که دو کار مهم انجام می دهد:

1 – نگه داشتن برگ ها، گل ها و میوه ها

2 – هدایت و رساندن آب و نمک های – ماده های معدنی  – کشیده / جذب شده به برگ ها و بازگرداندن

ماده های غذایی ساخته شده در برگ ها به ریشه و جاهای دیگر گیاه.

ساقه در بعضی از گیاهان کار مهم دیگری هم انجام می دهد و آن اندوختن ماده های غذایی است.

مانند نیشکر

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: