سال

 

Year

سال چیست؟

مدت زمانی را که سیاره زمین یک دور به دور خورشید (حرکت انتقالی)  و یا ماه دوازده

دور به دور زمین می چرخد، یک سال می نامند.

چند روش سال به شمار می آید؟

سال به دو روش محاسبه می شود:

1 – سال خورشیدی

2 – سال قمری

سال خورشیدی / شمسی چگونه است؟

مدت زمان یک دور گردش زمین به دور خورشید – شمس (به زبان عربی) –  (حرکت

انتقالی زمین) را یک سال خورشیدی / شمسی می نامند.

 

چه مدت زمانی یک سال خورشیدی است ؟

یک سال خورشیدی 365 شبانه روز و 6 ساعت می باشد.

یک سال خورشیدی 52 هفته و یک – سال کبیسه دو – روز می باشد.

یک سال خورشیدی 12 ماه می باشد.

یک سال خورشیدی 4 فصل می باشد.

سال قمری چیست؟

مدت زمان دوازده دور گردش ماه – قمر (به زبان عربی) – به دور زمین را یک سال

قمری می نامند.

چه مدت زمانی یک سال قمری است؟

مدت زمان یک سال قمری برابر با 354 روز / شبانه روز سال خورشیدی است که در سال

کبیسه 355 شبانه روز می باشد.

 

مدت زمان سال چه دگرگونی در هستی موجودات دارد؟

در یک سال که دگرگونی فصل ها پدید می آید، دگرگونی عمیقی در زندگی انسان نیز پدید

می آید.

یک سال معیار سنجش تاریخ و درازای مدت زندگی انسان ها و چیزهای دیگر است که آن

را عمر یا سن می نامند.

زمینه نوشته پیوسته پسین: