سال کبیسه

Leap Year

سال کبیسه چگونه است؟

سال کبیسه به سالی گفته می شود که شمار روزهای آن یک روز بیشتر سال های

معمولی / عادی است.

از این رو، سال کبیسه خورشیدی 366 روز / شبانه روز است و سال کبیسه قمری

355 روز / شبانه روز  می باشد.

سال کبیسه ایرانی چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، سال خورشیدی ایرانی با ماه اسفند که 29 روز و کسری از یک

روز – چند ساعت و … – به پایان می رسد.

به این ترتیب، سال ایرانی 365 روز / شبانه روز و کسری از یک روز – چند ساعت و …

– زمان دارد که کسر یک روز در سال های معمولی نادیده گرفته می شوند تا اینکه زمان

یک روز / شبانه روز را پُر و کامل کند. اما این پُر و کامل شدن یک روز، پس از سه سال

معمولی و در پایان سال چهارم انجام می شود که در آن صورت یک روز به سال افزوده و

366 روز / شبانه روز می گردد.

از آنجا که پُر کردن چاه از خاک را در زبان  عربی کَبْس می گویند، برای این گونه سال که

یک روز را در

پایان سال چهارم پُر و کامل می کند، واژه ی کبیسه به آن اضافه می کنند و سال کبیسه

– به معنای سال پُر کننده – می نامند.

سال کبیسه میلادی چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، ماه فوریه / فبروآری در سال های معمولی 28 روز / شبانه روز

است، اما پس از سه سال و در پایان سال چهارم یک روز کم می آید که با افزودن یک

روز به ماه فوریه، زمان چهار سال کامل می شود.

سال کبیسه قمری چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، سال قمری معمولی 354 روز / شبانه روز می باشد که پس از

سه سال، یک روز کم می باشد. از این رو، در پایان سال سوم یک به آن افزوده می شود

و 355 روز می گردد که به آن سال کبیسه گویند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: