سایه

Shadow

سایه چیست؟

 

وقتی نوری مانند آفتاب به جایی می تابد و چیزی جلوی رسیدن بخشی از نور آن به آنجا می شود، شکل

آن چیز به صورت تیره و تاریک در طرف دیگر دُرست می شود، که به آن سایه می گویند. مانند سایه

انسان ها، پرچم و میله آن، الاکلنگ، تاب،  و … که در نمای بالا نگریسته می شوند.

 

سایه چیزها در کدام سمت آنها درست می شود؟

 

اگر نور از سمت راست به چیزی بتابد، سایه در سمت چپ آن درست می شود.

مانند اینکه در نمای بالا، نور خورشید از سمت راست به بچه ها و چیزها تابیده است و سایه آنها هم در

سمت چپ هر یک درست شده است.

 

 

اگر نور از سمت چپ به چیزی بتابد، سایه در سمت راست آن درست می شود.

مانند اینکه در نمای بالا، نور خورشید از سمت چپ به بچه ها و چیزها تابیده است و سایه آنها هم در

سمت راست هر یک درست شده است.

 

سایه هر چیز چه شکلی است؟

 

سایه هر چیز شکل خودش است.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – مقوایی به شکل چهارگوش

 

روش آزمایش:

 

وسط مقوا را به شکل گِرد در می آوریم.

مقوا و تکه در آورده از آن را جلوی آفتاب (نور خورشید) می گیریم. مشاهده می کنیم که سایه مقوا به

شکل خود مقوا، طوری است که وسط آن به شکل گرد در آمده، و سایه تکه در آورده شده هم، به شکل

گرد و همان طوری است که تکه در آورده شده از مقوا می باشد. پس:

سایه هر چیز شکل خودش است.

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: