سخن متکلّم

.متکلّم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد

مشو غرّه بر حُسن گفتار خویش

به تحسین نادان و پندار خویش                                                          

:نشانه ها

 

نویسنده: مشرف الدین مصلح سعدی شیرازی

تصحیح کننده: محمدعلی فروغی

 

:دانستنی

 

 :معنی واژه ها و اصطلاح ها –

 

صلاح نپذیرد: اصلاح نمی شود – بی عیب نمی گردد

غرّه: مغرور – فریفته

متکلّم: سخنگو – سخنور

متکلّم را: بر سخنگو

 

:برگرفته از

 

نوشتار: گلستان – باب هشتم – در آداب صحبت

تصحیح کننده: محمدعلی فروغی

نوشتار: برگزیده ای از گلستان سعدی –

به کوشش: کاوه گوهرین

  نوشتار: گزینه گلستان سعدی –

انتخاب و شرح: حسن انوری

 

:زمینه نوشته پیوسته دیگر