سر اومد زمستون

متن ترانه:

 

سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید، باز اومد و، شب شد گریزون

گل سرخ خورشید، باز اومد و، شب شد گریزون

کوه ها لاله زارند، لاله ها بیدارند، توی کوه ها دارند گل، گل، گل، آفتاب رو می کارند

توی کوه ها دارند گل، گل، گل، آفتاب رو می کارند

توی کوهستون، دلش بیداره، تفنگ و، گل و گندم، داره می آره

توی سینه اش جان، جان، جان

توی سینه اش جان، جان، جان، یه جنگل ستاره داره، جان جان، یه جنگل ستاره داره 

یه جنگل ستاره داره، جان جان، یه جنگل ستاره، داره

 

سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید، باز اومد و، شب شد گریزون

گل سرخ خورشید، باز اومد و، شب شد گریزون

کوه ها لاله زارند، لاله ها بیدارند، توی کوه ها دارند گل، گل، گل، آفتاب رو می کارند

توی کوه ها دارند گل، گل، گل، آفتاب رو می کارند

توی کوهستون، دلش بیداره، تفنگ و، گل و گندم، داره می آره

توی سینه اش جان، جان، جان

توی سینه اش جان، جان، جان، یه جنگل ستاره داره، جان جان، یه جنگل، ستاره، داره

یه جنگل ستاره داره، جان، جان، یه جنگل ستاره، داره

نشانه ها:

 

ترانه خوان: شاهکار بینش پژوه

ترانه ساز: سیاوش بیضایی

زمان اجرا: 1396 هجری خورشیدی / 2017 میلادی