سطح شیبدار

Inclined Plane

سطح شیبدار چیست؟

سطح شیبدار کارافزاری است که با آن می توان چیزهای سنگین را آسانتر جا به جا کرد.

 

آزمایش و تجربه:

 

ابزار لازم:

 

1 – یک تکه تخته

2 – چند کتاب سنگین

3 – مقداری ریسمان

4 – یک میز

 

روش آزمایش:

نخست ریسمان را به دور کتاب ها بسته و کوشش کنید که آنها را بالا کشیده و روی میز قرار دهید.

 

سپس تخته را به تکیه داده، بطوری که سطح شیبدار بسازد. حال کتاب ها را روی تخته گذاشته و

ریسمان را بکشید تا کتاب ها به سوی بالای میز به حرکت در آیند.

مشاهده می گردد که این بار زور کمتری به کار برده می شود تا کتاب ها روی میز قرار گیرند. پس:

سطح شیبدار کارافزاری است که با آن می توان با به کارگیری نیروی کمتری، چیزهای سنگین را

جا به جا کرد.