سلول گیاهی

Plant Cell

ساختار سلول گیاهی چیست؟

 سلول گیاهی همچون همه ی سلول های موجودات زنده دارای پروتوپلاسم است که از دو

بخش سیتوپلاسم و هسته سلول درست شده و در غشای سیتوپلاسمی / غشای سلول جای

دارد.

سلول گیاهی افزون بر غشای سیتوپلاسمی دارای غشایی به نام دیواره ی سلولزی /

غشای سلولزی نیز می باشد که دور آن را فراگرفته است.

 

گونه های سلول های گیاهی چیست؟

گونه های سلول های گیاهی از نظر شکل و اندازه زیاد است که مهم ترین آنها به قرار

زیر است:

سلول غذابر – سلول مغز – سلول پوششی – سلول چوبی شده – سلول آب بر – سلول

پوست

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

زمینه نوشته پیوسته: