سنگ

Stone

سنگ چیست؟

سنگ ماده ی جامد پوسته ی زمین است که دارای فلز / کانی نمی باشد و در ساختار صخره ها وجود دارد.

از این رو، بیشتر سنگ ها از پوسته ی زمین و با فرسایش و خرد شدن صخره ها  به دست می آیند.

فرق سنگ با صخره چیست؟

چون سنگ ها تکه های جدا شده صخره می باشند، معمولاً می توان حتی بزرگترین آنها را با نیروی لازم  

جا به جا کرد، در صورتی که صخره را نمی توان جا به جا کرد.

زمینه نوشته پیوسته پسین: