سن درختان

Age of Trees

چطور می توان به سن درختان پی برد؟

 

اگر مقطع عرضی تنه ی درخت قطع شده ای مورد مشاهده قرار گیرد، مشاهده می شود که در آن بخش

حلقه های متحدالمرکزی به رنگ های تیره و روشن دیده می شود. این حلقه ها را حلقه های رشد

سالانه ی گیاه می نامند.

با شمردن حلقه های رشد سالانه ی گیاه می توان به سن گیاه پی برد.

 

چطور حلقه های رشد سالانه ی گیاه پدید می آید؟

بطوری که دانسته شده، هر ساله در بهار شماری آوندهای چوبی و آبکش در گیاه پدید می آیند. از این رو،

آوندهای سالیان پیش، از کار می افتند و حلقه های رشد سالانه ی گیاه را درست می کنند. پس:

چوب در واقع آوندهای مرده ی گیاهان است.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: