سوگلی

متن ترانه:

 

سوگلی ترانه هام شمایید، طاقت دل، طاقه، شما کجایید؟

سوگلیها می گن وفا ندارند، فکر نکنم، اینقده بی وفایید

این دل صاحبمرده ی من، خاطرتون رو خیلی می خواد 

به خاطر شماهم شده، با باد و بارون راه می آد

دست و پاش رو گم می کنه، تا شما از راه می رسید

بدجوری دستپاچه می شه، تا به کوچه سر می کشید

سوگلی ترانه هام شمایید، طاقت دل، طاقه، شما کجایید؟

سوگلیها می گن وفا ندارند، فکر نکنم، اینقده بی وفایید

دست روی پاییز بکشید، رنگ بهار رو می گیره 

بهار تا پیداتون می شه، عطر شما رو می گیره

به  ِسحر لبخند شما، زمین حسادت می کنه

به برق چشمهای شما، ستاره عادت می کنه

سوگلی ترانه هام شمایید، طاقت دل، طاقه، شما کجایید؟

سوگلیها می گن وفا ندارند، فکر نکنم، اینقده بی وفاییدواسه شما می شه با سرما لج کرد، راه باد و بارون رو می شه کج کرد

قدم زدن با شما دلنشینه، شما صداتون چه به دل می نشینه

تگرگ و طوفان جلودار من نیست، خاصیت عاشق شدن همینه، همینه، …

سوگلی ترانه هام شمایید، طاقت دل، طاقه، شما کجایید؟

سوگلیها می گن وفا ندارند، فکر نکنم، اینقده بی وفایی

واسه شما می شه با سرما لج کرد، راه باد و بارون رو می شه کج کرد

قدم زدن با شما دلنشینه، شما صداتون چه به دل می نشینه

تگرگ و طوفان جلودار من نیست، خاصیت عاشق شدن همینه

سوگلی ترانه هام شمایید، طاقت دل، طاقه، شما کجایید؟

سوگلیها می گن وفا ندارند، فکر نکنم، اینقده بی وفایید

سوگلی ترانه هام شمایید، طاقت دل، طاقه، شما کجایید؟

سوگلیها می گن وفا ندارند، فکر نکنم، اینقده بی وفایید

نشانه ها:

 

ترانه سرا: هاتف / علی هاتفی

ترانه خوان: هاتف / علی هاتفی

ترانه ساز: هاتف / علی هاتفی

تنظیم کننده موسیقی: رامون

زمان اجرا: 1392 هجری خورشیدی