سیل باد

Jet Stream

سیل باد چیست؟

بطوری که دانسته شده، پیرامون کره زمین را کره هوا / جوّ فرا گرفته است که تا 2400 کیلومتر ارتفاع از

سطح زمین دارد.

در طبقه های بالای کره هوا، شرایط دگرگونی برای بادها وجود دارد. در آن جا معمولاً بادها با سرعتی خیلی

بیشتر از بادهای نزدیک زمین در جریان هستند.

در ارتفاع حدود 9000 متر، سرعت جریان های باد به قدری تند است که بین 160 تا 320 کیلومتر در ساعت

اندازه گیری شده است. این جریان ها را سیل باد می نامند.