شبه جزیره

شبه جزیره چیست؟

پاره ای از خشکی که از هر سو به جز یک سمت توسط آب محدود گردیده باشد، شبه جزیره می نامند.