شمار و اندازه ی چرخ ها

Quantity and Size of Wheels

چرا شمار چرخ ها در چیزهای گوناگون متفاوت است؟

 

شمار چرخ ها بستگی به وزن چیزی دارد که زیر آن قرار می گیرند. مانند اینکه:

 

زیر کامیون یا اتوبوس شمار چرخ ها بیشتر از خودروی سواری است.

 

 چرا اندازه چرخ ها در وسایل گوناگون متفاوت است؟

 

اندازه چرخ ها بستگی به وزن چیزی دارد که زیر آن قرار می گیرند. مانند اینکه:

 

زیر کامیون یا اتوبوس اندازه چرخ ها بزرگتر از خودروی سواری است یا اندازه چرخ ها در موتورسیکلت

کوچکتر از خودروی سواری است.