شناسایی قطب های آهنربا

(تشخیص قطب های مغناطیس)

Identifying of Magnetic Poles

 چطور می توان قطب های یک آهنربا را تشخیص داد؟

 

چنانچه قطب های یک آهنربا مشخص نباشد و روی آن نشانه گذاری نشده باشد، می توان به روش های

زیر آنها را مشخص کرد.

1 – به کمک یک آهنربا که قطب های آن نشانه دارد.

برای این منظور کافی است که آن را به یک قطب نامشخص آهنربای با قطب های نامشخص نزدیک کرد.

اگر به آن نزدیک شد و گیر کرد، یعنی قطب غیرهمنام آن است و اگر از آن دور شد، یعنی قطب همنام آن

است.

 

2 – به کمک یک قطب نما.

 

برای این منظور کافی است که آهنربا را به قطب نما نزدیک کرد.

آن قطب آهنربا که روبروی قطب شمال قطب نما است، قطب جنوب آهنربا می باشد و آن دیگری قطب

جنوب آن است. اما

آن قطب آهنربا که روبروی قطب جنوب قطب نما است، قطب شمال آهنربا می باشد و آن دیگری قطب

شمال آن است.