شناوری

Buoyancy

چه جسمی روی آب می ماند؟

جسم سبک روی آب می ماند. مثل: مداد، شاخه درخت و چوب پنبه

 

چه جسمی در آب فرو می رود؟

 

 

جسم سنگین در آب فرو می رود. مانند: میخ، سکّه، مداد پاک کن، انگشتری و گیره فلزی کاغذ.

 

تا چه اندازه جسمی در آب فرو می رود؟

 

هر اندازه جسم سنگین تر شود، بیشتر در آب فرو می رود تا زمانی که کاملاًً درون آب فرو رود.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – تشت با مقداری آب

2 – قایق ماغذی

3 – مقداری شن و ماسه

 

روش آزمایش:

قایق کاغذی  روی آب درون تشت قرار داده شود، مشاهده می گردد که روی آب می ماند.

 

سپس مقداری از شن و ماسه  درون قایق ریخته شود. مشاهده می شود که هر اندازه مقدار بیشتری شن

وماسه ریخته شود، قایق کاغذی بیشتر فرو می رود تا زمانی که آنقدر سنگین می شود و در آب فرو

می رود. پس: 

هر اندازه چیزی سنگین تر شود، بیشتر در آب فرو می رود تا زمانی که کاملاً درون آب فرو رود.