شکافت اتمی

(شکافت هسته ای)

Atomic Fission

(Nuclear Fission)

شکافت اتمی / شکافت هسته ای چیست؟

شکستن هسته اتم را شکافت اتمی می نامند.

اکنون دانشمندان می دانند که چگونه اتم را بشکافند.