شک

متن ترانه:

 

آآآآ…..

 

خودش رفت و من رو این جا تک انداخت، همین یواش یواش، من رو شک انداخت

به من همه می گفتند، نشنیدم، خودم سایه به سایه اش، رفتم و دیدم

سایه اش خیلی بلنده، دلش جای دیگه بنده

سایه اش خیلی بلنده، دلش جای دیگه بنده، نگو، دور زمونه اش می پسنده

نگو، دور زمونه اش می پسنده

 

دل دل کردنهاش، نگو، مال عشق بود، توی خودش رفتنهاش، نگو، حال عشق بود

نگاه کردم بهش، جای دیگه رو کرد، نگاه دزدینهاش دستش رو کرد

حالا می میرم و مُردم، که توی عشق بد آوردم 

دادم دلم رو به دستش، چه زود برد و شکستش!

حالا می میرم و مُردم، که توی عشقش بد آوردم

دادم دلم رو به دستش، چه زود برد و شکستش!

سایه اش خیلی بلنده، دلش جای دیگه بنده

سایه اش خیلی بلنده، دلش جای دیگه بنده، نگو، دور زمونه اش می پسنده

نگو، دور زمونه اش می پسنده

 

خودش رفت و من رو این جا تک انداخت، همین یواش یواش، من رو شک انداخت

به من همه می گفتند، نشنیدم، خودم سایه به سایه اش، رفتم و دیدم

سایه اش خیلی بلنده، دلش جای دیگه بنده

سایه اش خیلی بلنده، دلش جای دیگه بنده، نگو، دور زمونه اش می پسنده

نگو، دور زمونه اش می پسنده

 

دل دل کردنهاش، نگو، مال عشق بود، توی خودش رفتنهاش، نگو، حال عشق بود

نگاه کردم بهش، جای دیگه رو کرد، نگاه دزدینهاش دستش رو کرد

حالا می میرم و مُردم، که توی عشق بد آوردم

دادم دلم رو به دستش، چه زود برد و شکستش!

حالا می میرم و مُردم، که توی عشقش بد آوردم

دادم دلم رو به دستش، چه زود برد و شکستش!

سایه اش خیلی بلنده، دلش جای دیگه بنده

سایه اش خیلی بلنده، دلش جای دیگه بنده، نگو، دور زمونه اش می پسنده

نگو، دور زمونه اش می پسنده

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: بیژن سمندر

ترانه خوان: حسن شماعی زاده

ترانه ساز: حسن شماعی زاده

تنظیم کننده موسیقی: منوچهر چشم آذر

آلبوم: هفت شب

زمان اجرا: 1391 هجری خورشیدی

پخش از: ترانه

زمینه نوشته پیوسته: