کیمیا

(شیمی)

Chemistry

دانش شیمی / کیمیا چه سودی برای انسان دارد؟

بسیاری از ماده ها مانند آب، قند، شیشه، چوب پنبه و لاستیک شناخته شده اند. هر روز هم ماده های 

گوناگونی برای خوراک، پوشاک، سوخت ساختمان و مانند آنها به کار برده می شوند و پیوسته ماده های

تازه ای نیز پدید می آیند. هیچکس همه ماده هایی را که پدید می آیند، ندیده و نام آنها را هم نشنیده است.

حتی ماهرترین شیمیدان ها هم همه ماده ها را نمی شناسند.

آشکار است که هر اندازه ای این ماده ها بهتر شناخته شوند، بهتر می توان از آنها سود جست.

تاکنون دانشمندان با مطالعه ی دقیق ماده ها به واقعیت های بسیار مهم پی برده اند.