صدای بَم و صدای زیر

Bass Sound and Treble Sound

صدای زیر و بم چیست؟

صدای جسمی را که تند می لرزد، زیر می گویند. مانند صدای سوت سوتک

صدای جسمی را که کند می لرزد، بَم می گویند. مانند صدای رعد

 

چرا بعضی صداها زیرتر و بعضی دیگر بم تر هستند؟

 

هر چه لرزش جسمی تندتر باشد، صدای آن زیرتر است و

هرچه لرزش جسمی کندتر باشد، صدای آن بم تر است.

 

آزمایش:

 

وسایل لازم:

1 – خط کش

 

روش آزمایش:

نخست خط کش را طوری روی میزی قرار داده شود که بیشتر از نصف آن بیرون از میز قرار گیرد. 

با دست، خط کش را به لرزش در آورده شود. مشاهده می شود که لرزش خط کش تند می باشد و صدای آن

هم به گوش می رسد.

 

سپس خط کش را طوری روی میزی قرار داده شود که نصف آن بیرون از میز قرار گیرد. 

با دست، خط کش را به لرزش در آورده شود. مشاهده می شود که لرزش خط کش کندتر از مرتبه پیش

می باشد و صدای آن هم با مرتبه پیش فرق کرده است.

این مرتبه خط کش را طوری روی میزی قرار داده شود که کمتر از نصف آن بیرون از میز قرار گیرد. 

با دست، خط کش را به لرزش در آورده شود. مشاهده می شود که لرزش خط کش کندتر از دو مرتبه پیش

می باشد و صدای آن هم با دو مرتبه پیش فرق کرده است. پس:

هر چه لرزش جسمی تندتر باشد، صدای آن زیرتر است و

هرچه لرزش جسمی کندتر باشد، صدای آن بم تر است.