طبقه بندی

Classification

طبقه بندی چیست؟

در یک گروه قرار دادن چیزهایی را که دارای ویژگی های یکسان / شباهت هستند،

طبقه بندی می گویند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: