طبقه بندی چیزها

(طبقه بندی موجودات)

Classification of Things

چند گونه چیز / موجود در جهان هست؟

 

موجوداتی را که در جهان یافت می شوند، به دو دسته تقسیم می کنند:

1 – جانداران / موجودات زنده

2 – بی جانان / موجودات غیرزنده

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: