طبقه بندی گیاهان

Classification of Plants

طبقه بندی گیاهان چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، ساختار گیاهان از بخش های گوناگونی درست شده است که خاصه های آن بخش ها در

همه گیاهان یکی نیست. از این رو، دانشمندان گیاهان را از روی ساختار آنها طبقه بندی می کنند و گیاهانی را

دارای خاصه های ساختمانی شبیه بهم را دارند، در یک گروه قرار می دهند و گروه های بزرگ را نیز به

گروه های کوچکتر طبقه بندی می کنند. بطوری که یک گیاه به چند گروه تعلق دارد.

برای این منظور، دانشمندان اندام های گیاهان مانند ریشه، ساقه و برگ را با هم مقایسه می کنند. چنانچه گیاهانی

باشند که این اندام ها را ندارند، خاصه های دیگر آنها را در نظر می گیرند.

 

دانشمندان گیاهانی را که به وسیله دانه تولید مثل می کنند، گیاهان دانه دار و دیگر گیاهانی را که به روش هایی

غیر از دانه تولید مثل می کنند، گیاهان بی دانه می نامند. بی همین ترتیب می توان گیاهان را به دو دسته بزرگ

تقسیم کرد:

1 – گیاهان دانه دار مانند: گندم، گیلاس، آفتابگردان

2 – گیاهان بی دانه مانند: سرخس