طول عمر گیاهان

(درازای زندگی رستنی ها)

Plant Life Spans

(Life Span of Plants)

طول عمر گیاهان / درازای زندگی رستنی ها چه اندازه است؟

طول عمر گیاهان مختلف به یک اندازه نیست. مانند اینکه برخی از درختان 100 سال زندگی می کنند و

برخی دیگر کمتر.

گیاهان از نظر طول عمر به سه دسته تقسیم می شوند:

1 – گیاهان یک ساله

2 – گیاهان دو ساله

3 – گیاهان چند ساله

زمینه نوشته پیوسته پسین: