طول موج

Wavelength

 

طول موج چیست؟

هنگامی که بر اثر نیرویی، موج پدید می آید، فاصله بین برآمدگی یک موج را با موج دیگر، طول موج

می نامند.