طول موج روشنایی

(طول موج نور)

Light Wavelength

طول موج روشنایی / طول موج نور چگونه است؟

 

اگرچه سرعت سیر / حرکت نور همه نورها در فضا به یک اندازه است، اما طول موج همه نورها یکسان

نیست.

 

طول موج پرتو ایکس / اشعه ایکس خیلی کوتاهتر از طول موج نوری است که با چشم دیده می شود.

طول موج پرتو گرما / اشعه گرما – مانند مایکروویو – بلندتر از طول موج نوری است که دیده می شود.