عاشق شدن دیوانگی است

:متن ترانه

 

!رفتی، برو، ای بی نیاز، ره باز است و، جاده دراز

قلبم گواهی می دهد، زین ره نمی گردی تو باز

!صحرا به صحرا، کوه به کوه، هر جا گذر کردی، بگو

پایان عشق بیگانگی است، عاشق شدن دیوانگی است

پایان عشق بیگانگی است، عاشق شدن دیوانگی است

 

!او رفت و ماندم در قفس، یا رب به فریادم برس

شد سرنوشتم عاقبت، بازیچه ی دست تو بس

مستم من امشب، مست مست، داغی نهادم پشت دست

تا نقش نابودی کشم، بر آنچه بود و، هر چه هست

!صحرا به صحرا، کوه به کوه، هر جا گذر کردی، بگو

پایان عشق بیگانگی است، عاشق شدن دیوانگی است

پایان عشق بیگانگی است، عاشق شدن دیوانگی است

 

!او رفت و ماندم در قفس، یا رب به فریادم برس

شد سرنوشتم عاقبت، بازیچه ی دست تو بس

مستم من امشب، مست مست، داغی نهادم پشت دست

تا نقش نابودی کشم، بر آنچه بود و، هر چه هست

!صحرا به صحرا، کوه به کوه، هر جا گذر کردی، بگو

پایان عشق بیگانگی است، عاشق شدن دیوانگی است

پایان عشق بیگانگی است، عاشق شدن دیوانگی است

:نشانه ها

 

ترانه سرا: رضا شمسا

ترانه خوان: پوران / فرحدخت عباس طاقانی

ترانه ساز: حسین واثقی

پخش از: آهنگ روز

 

 

:زمینه نوشته پیوسته دیگر