عجایب هفتگانه جهان باستان

Seven Wonders of the Ancient World

عجایب هفتگانه جهان باستان چیست؟

این برای مردم دنیای قدیم مشکل می نمود که تصور کنند آثار تاریخی مهمی که به آنها عجایب هفتگانه

جهان می گفتند، روزی از بین بروند. ولی امروز مشاهده می شود که به جز یکی از آنها، بقیه همه از بین

رفته اند.

عجایب هفتگانه جهان باستان  به قرار زیر بوده اند:

1 – هرم خئوپس

2 – باغ های معلق بابل / دیوارهای بابل

3 – تندیس زئوس

4 – معبد دیانا

5 – آرامگاه موسولوس

6 – تندیس رودس

7 – فانوس دریایی اسکندریه / فاروس