علی علی

:متن ترانه

!علی، ای همای رحمت! علی، ای همای رحمت

تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی، همه سایه ی هما را

من علی علی گویم، من علی علی گویم، با صوت جلی گویم

!ای شاه ولایت، جانم به فدایت

من علی علی گویم، من علی علی گویم، با صوت جلی گویم

!ای شاه ولایت، جانم به فدایت

!دل اگر خداشناسی، همه در رخ علی بین

به علی شناختم من، به خدا قسّم، خدا را

!برو ای گدای مسکین، برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن

که نگین پادشاهی، که نگین پادشاهی، دهد از کرَم گدا را

مولا، یاآآآ… مولا

من علی علی گویم، من علی علی گویم، با صوت جلی گویم

!ای شاه ولایت، جانم به فدایت

 من علی علی گویم، من علی علی گویم، با صوت جلی گویم

!ای شاه ولایت، جانم به فدایت

 

هر کس به کسی نازد، هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم

من علی علی گویم، با صوت جلی گویم

!ای شاه ولایت، جانم به فدایت

 من علی علی گویم، من علی علی گویم، با صوت جلی گویم

!ای شاه ولایت، جانم به فدایت

!ای شاه ولایت، جانم به فدایت

:نشانه ها

ترانه سرا: شهریار / محمدحسین بهجت تبریزی

ترانه خوان: هایده / معصومه دده بالا

پخش از: رویال

زمینه نوشته پیوسته: