فرق جانداران و بیجان ها

(فرق موجودات زنده و موجودات غیرزنده)

Differences between Living and Non-living Things

فرق موجودات زنده با موجودات غیرزنده چیست؟

مانی و مریم توله سگی به دست آوردند و در گوشه حیاط برای آن لانه ای ساختند. درب لانه را به

اندازه ای درست کردند که توله بی زحمت بتواند داخل شود. مریم در دو سوی لانه چند تخم آفتابگردان

کاشت.

در تعطیلات تابستان که مانی و مریم به مسافرت رفتند، بلندی آفتابگردان کم و بیش، نصف بلندی لانه بود.

 

هنگامی که مانی و مریم از مسافرت بازگشتند، قد آفتابگردان سه تا چهار برابر بلندی لانه شده بود. لانه

در مقابل آفتابگردان کوچک بود.

توله به جانب لانه دوید، اما نتوانست داخل شود. زیرا توله رشد کرده، یعنی بزرگ شده بود و درب لانه

برایش کوچک و تنگ بود. مانی و مریم خندیدند؛ هر چند این اتفاق برای آنها تازگی نداشت.

مانی گفت: ما می دانستیم که آفتابگردان و توله هر دو رشد کرده اند.

مریم گفت: بله؛ چنین است. اما لانه هیچ رشد نکرده است.

مانی گفت: البته که رشد نکرده است. توله و آفتابگردان جاندار هستند؛ اما لانه جاندار نیست؛ بلکه بیجان

است.

مانی و مریم به یکی از مهم ترین فرق های بین جانداران / موجودات زنده و بیجانها / موجودات غیرزنده

پی برده بودند و آن این بود که جانداران رشد می کنند، اما بی جانها رشد ندارند.

چیزهای بیجان ممکن است بزرگ تر شوند، اما نه به آن طریقی که جانداران رشد می کنند. قندیل یخی

ممکن است درشت تر یا درازتر بشود، اما درشت شدن قندیل یخی با رشد توله و آفتابگردان تفاوت دارد.

حقیقت امر این است که قندیل یخی رشد نمی کند.

فرق دیگر بین جانداران و بی جانها این است که جانداران نیاز به خوردنی (غذا) دارند. آب یکی از خوردنی

های آنها است. البته اجسام بی جان خوردنی لازم ندارند. مانی و مریم مجبور بودند که هر روز به توله

خوراک بدهند. آب هم می بایست بدهند. آفتابگردان خود غذا تهیه می کرد. برگ هایش را همیشه  رو به

آفتاب و در هوا و ریشه اش را زیر زمین نگه می داشت تا خوردنی مناسب برای خود بسازد. آب یکی از

چیزهایی بود که آفتابگردان از خاک می گرفت. لانه نه آب می خواست که بیاشامد و نه خوراک که بخورد.

اگر آفتابگردان و توله را از هوا محروم می کردند، هر دو می مُردند و از میان می رفتند. جانداران به نفس

کشیدن – هوا – نیاز دارند، اما اجسام بی جان نیاز به نفس کشیدن ندارند.

جانداران یا خود تولید مثل می کنند یا در این راه کمک می کنند. آفتابگردانی که مریم کاشت، در پاییز تخم

بسیار آورد. در بهار بعد که تخم ها را کاشت، آفتابگردان های دیگر از زمین سر برآوردند. توله سگ ماده

که بزرگ شد، توله هایی زایید. اما لانه نتوانست لانه های دیگری به وجود آورد. پس:

 

جانداران / موجودات زنده با بیجان ها / موجودات غیرزنده فرق هایی دارند که از آن جمله اند:

1 – موجود زنده به خودی خود رشد می کند و بزرگ می شود. مانند: سگ و آفتابگردان

اما موجود غیرزنده به خودی خود رشد نمی کند و بزرگ نمی شود. مانند: لانه

2 – موجود زنده به خودی خود حرکت می کند و کاری انجام می دهد. مانند: سگ که به طرف لانه دوید.

اما موجود زنده به خودی خود حرکت نمی کند و کاری انجام نمی دهد. مانند لانه که باید با نیرویی  جا به جا

شود.

3 – موجود زنده می تواند موجودی مثل خود تولید کند. مانند: سگ و آفتابگردان

اما موجود غیرزنده نمی تواند موجودی مثل خود تولید کند. مانند: لانه

4 – موجود زنده برای ادامه زندگی و فعالیت به خوردنی نیاز دارد. مانند سگ و آفتابگردان

اما موجود غیرزنده برای باقی ماندن نیاز به غذا ندارد. مانند لانه

5 – موجود زنده برای ادامه زندگی و فعالیت به غیر از خوردنی، به هوا هم نیاز دارد. مانند: سگ و

آفتابگردان

اما موجود غیرزنده برای باقی ماندن نیاز به هوا ندارد. مانند: لانه

6 – موجود زنده برای حرکت و فعالیت نیاز به انرژی حاصل از خوردنی ها دارد. مانند انواع غذاها،

نوشیدنی ها

اما موجود غیرزنده برای حرکت نیاز به انرژی حاصل از غیرخوردنی ها دارد. مانند انواع سوخت، برق

7 – موجود زنده می تواند اندام های آسیب دیده خود را دوباره بسازد.

اما موجود زنده نمی تواند قسمت های آسیب دیده خود را دوباره بسازد.

8 – تفاوت مهم دیگری که بین موجود زنده و موجود غیرزنده وجود دارد این است که موجود زنده به

پیام ها / محرک های پیرامون خود پاسخ می دهد، اما موجود غیرزنده پاسخ نمی دهد. مانند اینکه

آفتابگردان برگ های خود را به سوی آفتاب برمی گرداند و یا توله با سوت زدن به سوی کسی که سوت

می زند، می دود. اما لانه نه در خود را جا به جا می کند و نه حرکتی می کند