فرق سنگ ها

Differences of Stones

فرق سنگ ها چیست؟

سنگ ها با یکدیگر فرق هایی دارند که از آن جمله موارد زیر می باشد:

 

1 – اندازه سنگ ها با هم فرق دارد.

بعضی سنگ ها بزرگ و بعضی دیگر کوچک هستند. مانند: سنگک، ریگ، شن و ماسه.

سنگک چه گونه سنگی است؟

سنگ های کوچک را سنگک گویند.

ریگ چه گونه سنگی است؟

سنگ های کوچک – به اندازه فندق – را ریگ می گویند.

شن و ماسه چه گونه سنگی هایی هستند؟

سنگ های ریز را شن و خیلی ریزتر را ماسه گویند.

در کجا شن و ماسه وجود دارد؟

شن و ماسه معمولاً کف رودخانه ها، کنار دریاها وجود دارند. 

2 – رنگ سنگ ها با هم فرق دارد.

سنگ ها به رنگ های گوناگون وجود دارند.

3 – جنس سنگ ها با هم فرق دارد.

بعضی سنگ ها سست و بعضی دیگر سخت هستند.

ویژگی سنگ سُست چیست؟

سنگ سست دارای دو ویژگی مهم است:

1 – به آسانی خُرد می شود.

2 – سبک می باشد.

ویژگی سنگ سخت چیست؟

سنگ سخت دارای دو ویژگی مهم است:

1 – به آسانی خُرد نمی شود.

2 – سنگین می باشد.

 

چطور می توان سنگ های سخت را خرد کرد؟

با استفاده از پُتک که چکشی بزرگ می باشد.

4 – وزن سنگ ها با هم فرق دارد.

بعضی سنگ ها سبک و بعضی دیگر سنگین هستند.

5 – شکل سنگ ها با هم فرق دارد.

همه سنگ ها صاف نیستند

شکل سنگ ها با یکدیگر فرق دارد و نیز بعضی از سنگ ها صاف و بعضی دیگر ناصاف هستند.

سنگ صاف چگونه است؟

به سنگ هایی که دست را خراش ندهند، صاف گویند.

چگونه سنگ صاف به وجود می آید؟

وقتی تیزی های سنگ بر اثر برخورد با چیزهای مختلف از بین می رود، به شکل صاف در می آید. مانند

سنگ های کف رودخانه ها یا بعضی ساحل ها که جریان آب آنها را بر روی یکدیگر می غلتاند و نوک تیز آنها

ساییده شده و به شکل صاف در می آید.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: