فرق گیاهان با یکدیگر

Differences in Plants from each other

گیاهان چه فرق هایی با یکدیگر دارند؟

گیاهان با یکدیگر فرق هایی دارند که مهم ترین آنها، این فرق ها هستند:

1 – شکل ریشه ها

2 – شکل ساقه ها

3 – شکل برگ ها

4 – شکل و رنگ و بوی گل ها

5 – شکل و بو و مزه میوه ها

6 – شکل و اندازه دانه ها