فشار مایع ها

(فشار آبگونه ها)

Pressure in Liquids

فشار آبگونه ها / مایع ها چگونه است؟

مایع ها بر چیزها / ماده های اطراف خود فشار وارد می کند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – تشت پر از آب

2 – توپ باد شده پلاستیکی / مرغابی بادی پلاستیکی

 

روش آزمایش:

 

توپ یا مرغابی بادی روی سطح آب تشت قرار داده شود. مشاهده می گردد که روی آب

باقی می ماند.

سپس سعی شود که با فشار دست، توپ یا مرغابی بادی را به داخل آب تشت فرو کرد.

این بار مشاهده می شود که آب بر توپ یا مرغابی بادی (که داخل آنها هوای فشرده

می باشد) فشار وارد می آورد و نمی گذارد به داخل آب فرو روند و روی آب باقی

می مانند.

 

اما اگر هوای داخل توپ یا مرغابی بادی خالی شود و آب داخل آنها شود، درون آب فرو

رفته و دیگر روی آب باقی نمی مانند. زیرا درون آنها دیگر هوا نبوده که آب بر آن فشار

آورد و از طرفی آب درون توپ و مرغابی بادی هم، آنها را سنگین کرده و به درون آب

فرو رفته اند. پس:

مایع (آب) بر چیزها / ماده های اطراف خود

(توپ یا مرغابی بادی که درون آنها پر از هوای فشرده است)

فشار وارد می کند.