فشار هوا

(فشار جو)

Air Pressure

(Atmospheric Pressure)

فشار هوا چیست؟

 

بطوری که دانسته شده، پیرامون کره زمین را هوا فراگرفته است. اما از آنجا که هوا از آمیختن چند گاز

درست شده است، پس ماده می باشد، یعنی هم جایی را گرفته – دور کره زمین – و هم دارای سنگینی است.

همانطور که همه موجودات روی کره زمین دارای وزنی هستند که باعث پدید آمدن فشار می شود، پس هوا هم

که دارای سنگینی / وزن است، دارای فشار نیز می باشد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 1 – یک لیوان با مقداری آب

2 – یک صفحه مقوا

 

روش آزمایش:

 

مقوا را روی دهانه لیوان آب قرار داده و در حالی که با کف دست دیگر بر روی مقوا

فشار وارد می شود،

 

لیوان را واژگون کرده و کف دست از زیر مقوا کنار کشیده شود. مشاهده می گردد که

مقوا از دهانه لیوان جدا نمی شود و آب داخل لیوان نمی ریزد. زیرا هوا از پایین به مقوا

فشار می آورد و چون فشار آن بیش از فشار  آب درون لیوان است، پس آب لیوان

نمی ریزد. پس:

هوا که پیرامون کره زمین  را فراگرفته، دارای فشاری است که

بر زمین و اجسام روی آن وارد می آید.

 

فشار هوا بر ماده های پیرامون خود چگونه است؟

هوا بر چیزها و ماده های پیرامونش فشار وارد می کند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش :

 

1 – یک کاسه با مقداری آب

2 – یک لیوان

3 – یک چوب پنبه

 

روش آزمایش:

ابتدا چوب پنبه را روی سطح آب کاسه قرار داده و مشاهده می گردد که روی آب باقی

می ماند.

سپس لیوان را وارون کرده و روی چوب پنبه قرار داده شود.

 

مشاهده می گردد که مقداری از چوب پنبه در آب فرو می رود. زیرا هوای داخل و زیر

لیوان به چوب پنبه  فشار وارد می کند و آن را به درون آب فرو می کند. پس: 

هوا بر چیزها و ماده های پیرامونش فشار وارد می کند.

 

چرا انسان می تواند با وجود فشار هوا بر روی زمین، بعضی

چیزها را بلند کند؟

 

چون هوا در همه جهت ها بر چیزهای موجود در زمین فشار وارد می کند، بطوریکه اثر

یکدیگر را خنثی کرده و از بین می برند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

یک عدد کتاب

 

روش آزمایش:

 

به راحتی می توان کتاب را از زمین بلند کرد، در حالیکه فشاری با نیروی بیش از 700

کیلوگرم از طرف هوا  بر آن وارد می شود. زیرا به همان اندازه که هوا کتاب را به طرف

پایین می راند، به طرف بالا نیز می راند.

یعنی فشاری که از طرف هوا بر کتاب وارد می شود از بالا و پایین یکسان است و اثر

یکدیگر را از بین می برند.

 

زمینه نوشته پیوسته:

 

زمینه نوشته پیوسته دیگر: