فصل

Season

چه مدت زمانی را یک فصل گویند؟

بطوری که دانسته شده، هر فصل از گردش انتقالی کره زمین به دور خورشید پدید می آید

که همراه با دگرگونی آب و هوا می باشد و با توجه به نشانه های هواشناسی چهار نوع

آب و هوا پدید می آید که هر یک را یک فصل می نامند.

از آنجا که زمان حرکت انتقالی زمین به دور خورشید را یک سال خورشیدی می نامند،

پس هر فصل دارای مدت زمانی برابر سه ماه / برج می باشد که در سالشمار /

تقویم های گوناگون شمار شبانه روزهای آن ها با یکدیگر فرق دارد.

نام ماه های هر فصل در گاهشمار ایرانی چیست؟

 

نام ماه های هر فصل در گاهشمار / تقویم ایرانی به ترتیب عبارت از:

فصل بهار: فروردین، اردیبهشت، خرداد

فصل تابستان: تیر، مرداد، شهریور

فصل پاییز: مهر، آبان، آذر

فصل زمستان: دی، بهمن، اسفند

 

در گاهشماری ایرانی هر فصل چند شبانه روز است؟

 

 در گاهشماری ایرانی:

1 – فصل بهار 93 شبانه روز است، زیرا ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد، هر یک

31 شبانه روز می باشند.

2 – فصل تابستان 93 شبانه روز است، زیرا ماه های تیر، مرداد و شهریور، هر یک

31 شبانه روز می باشند.

3 – فصل پاییز 90 شبانه روز است، زیرا ماه های مهر، آبان و آذر، هر یک 30 شبانه

روز می باشند.

4 – فصل زمستان 89 شبانه روز که در سال کبیسه 90 شبانه روز می باشد، زیرا

ماه های دی، بهمن، هر

یک 30 شبانه روز می باشند  و اسفند 29 شبانه روز است که در سال کبیسه،

30 شبانه روز به شمار می آید.

نام ماه های هر فصل در گاهشمار میلادی چیست؟

نام ماه های هر فصل در گاهشمار میلادی در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی فرق دارد.

زیرا آن زمان که در  نیمکره شمالی بهار است، در نیمکره جنوبی پاییز می باشد و آن

زمان که در نیمکره شمالی تابستان است، در  نیمکره جنوبی زمستان است.

1 – در نیمکره شمالی:

فصل بهار: مارس / مارچ، آوریل / اپریل، مه / می

فصل تابستان: ژوئن / جون، ژوییه / جولای، اوت / آگست

فصل پاییز: سپتامبر / سپتمبر، اکتبر / اکتُبر / نوامبر / نُومبر

فصل زمستان: دسامبر / دسمبر، ژانویه / جنوآری، فوریه / فبروآری

 

2 – در نیمکره جنوبی:

فصل بهار: سپتامبر / سپتمبر، اکتبر / اکتُبر / نوامبر / نُومبر

فصل تابستان: دسامبر / دسمبر، ژانویه / جنوآری، فوریه / فبروآری

فصل پاییز: مارس / مارچ، آوریل / اپریل، مه / می

فصل زمستان: ژوئن / جون، ژوییه / جولای، اوت / آگست

 

در گاهشماری میلادی هر فصل چند شبانه روز است؟

 

 

در گاهشماری میلادی،

الف – در نیمکره شمالی:

1 – فصل بهار 92 شبانه روز است، زیرا مارس 31 شبانه روز، آوریل 30 شبانه روز و

مه 31 شبانه روز می باشند.

2 – فصل تابستان 92 شبانه روز است، زیرا ژوئن 30 شبانه روز، ژوییه 31 شبانه روز

و اوت 31  شبانه  روز می باشند.

3 – فصل پاییز 91 شبانه روز است، زیرا سپتامبر 30 شبانه روز، اکتبر 31 شبانه روز و

نوامبر 30 شبانه روز می باشند.

4 – فصل زمستان 90 شبانه روز که در سال کبیسه 91 شبانه روز می باشد، زیرا دسامبر

31 شبانه روز، ژانویه 31 شبانه روز و فوریه 28 شبانه روز است که در سال کبیسه،

29 شبانه روز به شمار می آید.

در نیمکره جنوبی:

1 – فصل بهار 91 شبانه روز است، زیرا سپتامبر 30 شبانه روز، اکتبر 31 شبانه روز و

نوامبر 30 شبانه روز می باشند.

2 – فصل تابستان 90 شبانه روز که در سال کبیسه 91 شبانه روز می باشد، زیرا دسامبر

31 شبانه روز، ژانویه 31 شبانه روز و فوریه 28 شبانه روز است که در سال کبیسه،

29 شبانه روز به شمار می آید.

3 – فصل پاییز 92 شبانه روز است، زیرا مارس 31 شبانه روز، آوریل 30 شبانه روز و

مه 31 شبانه روز می باشند.

4 – فصل زمستان 92 شبانه روز است، زیرا ژوئن 30 شبانه روز، ژوییه 31 شبانه روز

و اوت 31  شبانه روز می باشند.