قبله نما

Qibla Compass

قبله نما چیست؟

قبله نما نوعی قطبنما است که افزون بر تیغه ی آهنربایی، یک نشانگر دیگری نیز دارد که جهت قبله

– خانه ی کعبه – را برای مسلمانان جهت بجا آوردن نماز نشان می دهد.

گاهی هم تنها نشگری را دارد که با توجه به جهت های زمین نگاری / جغرافیایی، قبله را نشان می دهد.