قطب های آهنربایی

Magnetic Poles

قطب های آهنربایی چیست؟

 

دو سر آهنربا را که دارای خاصیت مغناطیسی / آهنربایی بیشتر است، قطب های آهنربایی نام دارند.

در هر آهنربا:

یک قطب با حرفN  نشان داده شده است که از واژه انگلیسی North  به معنی شمال گرفته شده است،

به نام قطب شمال می باشد و

یک قطب با حرفS  نشان داده شده است که از واژه انگلیسی South  به معنی جنوب گرفته شده است،

به نام قطب جنوب می باشد.

 

ویژگی قطب های آهنربا چیست؟

 

قطب های آهنربا دارای ویژگی هایی هستند که از آن جمله این است که:

 

قطب های آهنربا بیشتر از جاهای دیگر آن، دارای ویژگی آهنربایی می باشد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – براده آهن

2 – آهنربا

3 – یک تکه مقوا

 

روش آزمایش:

نخست مقداری براده ی آهن روی مقوا پاشیده شود.

 

سپس آهنربا زیر مقوا قرار داده شود.

مشاهده می شود که براده های آهن در دو سر آهنربا که قطب نامیده می شوند، بیشتر از جاهای دیگر

آهنربا جمع شده اند. پس:

قطب های هر آهنربا دارای ویژگی آهنربایی / خاصیت مغناطیسی بیشتری است.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: