قطع و وصل دوباره ی جریان برق

(قطع و وصل دوباره ی جریان الکتریکی)

Disconnection and Reconnection of Electric Current

چطور می توان جریان برق / الکتریکی را قطع یا دوباره وصل کرد؟

بطوری که دانسته شده، زمانی جریان برق / الکتریکی در چیزی / ماده ای برقرار است که:

مدار جریان برق / الکتریکی با یک چیز رسانا تشکیل شود.

از این رو، می توان برای قطع جریان الکتریکی، مدار آن را قطع کرد و برای به جریان انداختن دوباره ی

برق / الکتریکی، مدار آن را وصل کرد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک عدد پیل / باتری

2 – دو رشته سیم برق

3 – یک عدد لامپ چراغ قوه با سرپیچ

4 – یک سیم چین

 

روش آزمایش:

نخست دو سر دو رشته سیم برق از پوشش در آورده و لخت شود. یک سر یکی از سیم ها را به پیل /

باتری وصل کرده و سر دیگر آن به طرف سرپیچ لامپ وصل شود.

سپس طرف دیگر سرپیچ لامپ با رشته دوم سیم با رشته دوم برق به سر دیگر پیل / باتری وصل شود.

مشاهده می گردد که لامپ روشن می گردد، زیرا مدار جریان برق / الکتریسته برقرار و برق / الکتریسیته

جریان دارد.

 

حال یکی از سیم ها بریده و قطع شود. مشاهده می گردد که لامپ خاموش می گردد، زیرا مدار جریان

برق / الکتریکی قطع گردیده و برق / الکتریسیته جریان ندارد. اما اگر دوباره دو سر سیم قطع شده به

هم وصل شود، لامپ روشن می گردد، زیرا مدار جریان برق / الکتریکی دو باره وصل گردیده و برق /

الکتریسیته جریان دارد. پس:

برای قطع کردن جریان برق / الکتریکی می بایست مدار آن قطع گردد و

برای وصل دو باره ی جریان برق / الکتریکی می بایست مدار دوباره وصل شود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: