قنات

Qanat

قنات چیست؟

در بعضی از زمین های کنار کوه و کم شیب که در زیر آنها آب های زیرزمینی وجود دارد، چاه هایی در یک

ردیف حفر می کنند و آنها را از زیر زمین بهم وصل می کنند. به این مجرای زمینی قنات می گویند.

آب در قنات جریان پیدا می کند و در زمین های پایین تر به روی زمین می آید.

به کسی که قنات را حفر می کند، مقنّی می گویند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: