قپان

Steelyard  

(Steelyard balance)

قپان چیست؟

قپان میله ای است که با قلابی از سقف آویزان می شود. دو بازو و یا دو اهرم نامساوی

هم دارد.

کالا را بر اهرم کوتاه تر می آویزند و وزنه را روی اهرم درازتر که درجه بندی شده،

حرکت می دهند. آنقدر جلو یا عقب می برند تا هماهنگی میان وزنه و کالا پدید آید. وزنه

جلو هر درجه ای که قرار گیرد، وزن کالا را تعیین می کند.

قپان از اختراعات رومیان می باشد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: