ماده حل شونده

Solute

ماده حل شونده چیست؟

ماده کمتر محلول را که در حلال آن پخش می شود، ماده حل شونده می نامند.

مانند شکر و ریز دانه قهوه  که در آب جوش پخش می شوند و محلول قهوه را پدید

می آورند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: