ماده شیمیایی

(مایه ی کیمیایی)

Chemical Matter

چند ماده وجود دارد؟

بطوری که دانسته شده، همانطور که نوشتار از واژه ها و واژه ها از حرف های الفبای زبان درست

می شوند، ماده ها هم از مولکول ها و مولکول ها از اتم ها درست می شوند.

پس همانطور که از شمار معینی حرف الفبا، بیشمار واژه و نوشتار نوشته می شود، از شمار معینی اتم

هم بیشمار مولکول و ماده ساخته می شود. مانند اینکه:

در زبان فارسی فقط 32 حرف وجود دارد. از ترکیب این حرف ها، واژه های زبان فارسی درست می شود،

یعنی با ترکیب آنها می توان میلیون ها واژه ساخت. زیرا:

1 –  مهره های یک رنگی در نظر گرفته شوند که نشانگر یک حرف باشد.

این مهره های یک رنگ می توانند فقط به یک شکل در کنار هم چینده می شوند. یعنی:

 1 = 1* 1

 

2 – مهره هایی در دو رنگ در نظر گرفته شوند که هر کدام نشانگر یک حرف باشد.

این مهره های در دو رنگ می توانند به دو شکل در کنار هم چینده شوند. یعنی:

2 = 1 * 2

 

3 – مهره هایی در سه رنگ در نظر گرفته شوند که هر کدام نشانگر یک حرف باشد.

این مهره های در سه رنگ می توانند به شش شکل در کنار هم چینده شوند. یعنی:

6 = 1 * 2 * 3

 

4 – مهره هایی در چهار رنگ در نظر گرفته شوند که هر کدام نشانگر یک حرف باشد.

این مهره های در چهار رنگ می توانند به 24 شکل در کنار هم چینده شوند. یعنی:

24 = 1 * 2 * 3 * 4

به همین ترتیب، اگر مهره هایی در 32 رنگ در نظر گرفته شوند که هر کدام نشانگر یک حرف الفبای زبان

فارسی باشد، می توان آنها را به – در ریاضی این گونه ضرب ها را به شکل !32 نشان داده  و 32 فاکتوریل

می خوانند – شکل کنار هم چیند، تازه بدون اینکه هیچ حرفی تکرار شده باشد.

 

همانطور که مشاهده می گردد ضرب و جمع کردن این عددها خیلی وقت می گیرد و باید ده ها برگ کاغذ به

کار برد؛ و هنوز نیمی را ضرب و جمع نکرده، جمع این عددها به هزاران میلیون می رسد.

از این رو،

مولکول ماده ساده / عنصر

1 – همانطور که یک حرف الفبا، فقط به شکل چیده می شود، یک گونه اتم هم فقط یک گونه ماده درست

می کند که همان ماده های ساده یا عنصرها می باشند.

2 – همانطور که از 32 حرف الفبای زبان فارسی، !32 واژه (بدون تکرار یک حرف) ساخته می شود، از

ترکیب 105 ماده ساده / عنصری که در جهان یافت شده، !105 (بدون تکرار یک گونه اتم) ماده مرکب /

جسم مرکب ساخته  می شود که اگر ترکیب های دیگر – با تکرار گونه های اتم – به آنها افزوده شود،

جمع آنها خیلی خیلی بیشتر می شود. پس:

به این ترتیب، آشکار می شود که چند میلیون میلیون میلیون ماده (شیمیایی) گوناگون

در جهان هستی می تواند ساخته شود.

 

ویژگی های یکسان ماده های شیمیایی چیست؟

 

بطوری که دانسته شده، گرچه از دیدگاه شیمیایی، هر ماده با ماده دیگر فرق دارد، ولی از دیدگاه فیزیکی،

تمام ماده ها از بعضی ویژگی ها با یکدیگر یکسان هستند:

1 – همه ماده ها بخشی از جا / فضا را می گیرند.

2 – همه ماده ها دارای سنگینی / وزن هستند.