ماده

(مایه ی آشکار آفرینش)

Matter

ماده چیست؟

هر آن چه که از دیدگاه کارآیی / فیزیکی، بخشی از فضا را بگیرد / حجم داشته باشد و وزن / جرم داشته

باشد، ماده / مایه ی آشکار آفرینش نام دارد.

از این رو، هر پدیده / موجودی / چیزی – زنده و یا غیرزنده – در جهان ماده است که بتوان آن را مشاهده و

آزمایش کرد. اما:

گرما ماده نیست، چون جایی را نمی گیرد و وزن هم ندارد.

روشنایی / نور ماده نیست، چون قابل وزن کردن نیست.

صدا، موج (رادیویی)، برق / الکتریسیته و نیروی کشش هم ماده نیستند.

 

آزمایش و تجربه :

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – یک جعبه با گنجایش 8 قالب چوبی

2 – 9 قالب چوبی

 

روش آزمایش:

قالب های چوبی در جعبه قرار داده شود، مشاهده می گردد که پس از قرار دادن 8 قالب چوبی در جعبه، دیگر

جایی برای قالب چوبی نهم باقی نمی ماند. پس:

هر ماده یا هر موجود / چیزی بخشی از جا / فضا را می گیرد.

 

آزمایش و تجربه:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – دو سطل

2 – مقداری شن

3 – مقداری آب

روش آزمایش:

یکی از سطل ها از شن و دیگری از آب پر شود. مشاهده می گردد که برای بلند کردن آنها از زمین، نیرو لازم

است. زیرا شن و آب هر دو دارای سنگینی / وزن هستند. پس:

هر ماده یا هر موجود / چیزی روی زمین دارای سنگینی / وزن است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: